PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 darkshnider 264 47 0 PokemonBR
2 JoKer 261 39 4 PokemonBR
3 RoSiEoVsKi 261 5 0 PokemonBR
4 lucaslima 261 32 1 PokemonBR
5 Don Kakashi 258 17 0 PokemonBR
6 noaqui 255 32 0 PokemonBR
7 lucasbsh 255 17 0 PokemonBR
8 DaRkViLle 254 18 0 PokemonBR
9 Luke Winchester 253 11 0 PokemonBR
10 Pedrux 252 58 0 PokemonBR