Armia House #931
Owner: None
World: Sun
City:Armia
Price ~2 K
Rent ~19 K
Size 247 sqm / 378 tiles